Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie to przejście ogółu praw i obowiązków zmarłego na jedną lub kilka osób (spadkobierców). Ich krąg wyznaczają przepisy prawa (dziedziczenie ustawowe) i/lub wola spadkodawcy wyrażona w testamencie (dziedziczenie testamentowe). Należy zaznaczyć, że w prawie polskim pierwszeństwo wśród tytułów powołania do spadku ma testament. Dopiero gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu, lub żadna z osób powołanych do spadku w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe.

Ważne jest to, że gdy chcemy aby nasze dobra majątkowe dziedziczyły konkretne osoby w sposób odmienny niż przewiduje to kodeks cywilny, to sporządzenie testamentu jest konieczne (zgodnie z treścią art. 941 k.c. „Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”). Testament należy do czynności prawnych bardzo sformalizowanych, aby był ważny musi zostać sporządzony w formie przewidzianej przez przepisy prawa i z zachowaniem wszystkich wymogów określonych w ustawie. Dotyczy to wszystkich rodzajów testamentów, a tych w prawie polskim jest kilka. Wyróżnia się dwie kategorie testamentów: zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną oraz regulują porządek dziedziczenia bez względu na to ile upłynęło czasu od jego sporządzenia.

Strony: 1 2

ARKADIA