Dziedziczenie testamentowe

Testamenty zwykłe to:

  • testament własnoręczny (holograficzny) – który zgodnie z art. 949 k.c. powinien być sporządzony „w całości pismem ręcznym”, podpisany i opatrzony datą; ważne jest to, że testament musi być w całości napisany własnoręcznie, niedopuszczalne jest napisanie go np. na maszynie i złożenie jedynie podpisu;
  • testament notarialny – sporządzany w formie aktu notarialnego (art. 950 k.c.);
  • testament urzędowy (allograficzny) – który według art. 951 k.c. dla swojej ważności wymaga ustnego oświadczenia woli spadkodawcy wobec wskazanej osoby urzędowej i dwóch świadków, spisania woli testatora w protokole zawierającym datę jego sporządzenia, odczytanie spadkodawcy protokołu w obecności świadków oraz podpisanie go przez spadkodawcę, osobę urzędową oraz świadków.

Testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko wtedy, gdy zaistniały dodatkowe okoliczności przewidziane przez prawo.  Co więcej, charakteryzują się one tym, że ich moc jest ograniczona w czasie. Tracą ją z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba, że testator zmarł przez upływem tego terminu.  Testamenty szczególne stanowią:

  • testament ustny – zgodnie z art. 952 k.c. może zostać sporządzony, jeżeli zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
  • testament na polskim statku morskim lub powietrznym – który może zostać sporządzony podczas podróży – art. 953 k.c. – statkiem morskim lub powietrznym, która sama z siebie łączona jest przez ustawę z pewnym niebezpieczeństwem;
  • testament wojskowy – może zostać sporządzony jedynie w czasie wojny lub mobilizacji albo podczas przebywania w niewoli i z możliwości sporządzenia takiego testamentu skorzystać mogą tylko osoby wymienione w rozporządzeniu MON z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

radca prawny Joanna Kamińska

Strony: 1 2

ARKADIA