Ekshumacja

Ekshumacja to wydobycie zwłok lub szczątków z grobu.

Celem ekshumacji może być konieczność dokonania oględzin lekarskich lub sądowych albo przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu na tym samym bądź innym cmentarzu. Bardzo ważny w procesie ekshumacji jest czas, który upłynął od zgonu osoby, której zwłoki lub szczątki mają być wydobyte (co pośrednio wskazuje na stopień rozkładu), gdyż sposób przewozu ciała wydobytego z grobu jest uzależniony od jego mineralizacji.

Z zasady ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia (ale właściwy powiatowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie).  Ekshumacji dokonuje się po otrzymaniu zgody (w postaci decyzji administracyjnej) właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach rannych.

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie – wniosek o wydanie zgody na ekshumację zwłok:  http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/1057-menu/oddzial-nadzoru/sekcja-higieny-komunalnej/wniosek-o-wydanie-zgody-na-ekshumacje-zwlok.html
  2. Oświadczenie członka rodziny o wyrażeniu zgody na ekshumację: http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/1058-menu/oddzial-nadzoru/sekcja-higieny-komunalnej/oswiadczenie.html
  3. Oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania: http://psseolsztyn.bip.visacom.pl/1058-menu/oddzial-nadzoru/sekcja-higieny-komunalnej/oswiadczenie.html
ARKADIA